Deel je ervaringen en mail ons: info@zorgtegeneenzaamheid.nl

Nieuws

Campagne Zorg tegen eenzaamheid afgesloten

1 januari 2019 – Sinds 2015 zijn met de campagne Zorg tegen eenzaamheid informatie, tools en instrumenten over mogelijkheden om je als zorgverlener in te zetten tegen eenzaamheid beschikbaar gemaakt. Per 1 januari 2019 heeft initiatiefnemer Coalitie Erbij haar activiteiten beëindigd. Daarmee wordt ook de campagnewebsite Zorgtegeneenzaamheid.nl niet meer actief bijgewerkt.

De campagne werd 25 september 2015 gelanceerd door dertien branche- beroeps- en kennispartners in het veld van zorg en welzijn samen met Coalitie Erbij, de nationale coalitie tegen eenzaamheid. Sindsdien zijn op deze website ruim zestig artikelen verschenen en tienduizenden actiekaarten verspreid (deze bijven hier te downloaden).


Verpleegkundigen en verzorgenden zien toename eenzaamheid

7 september 2018 – Verpleegkundigen en verzorgenden zien een duidelijke toename van eenzaamheid onder hun cliënten in de afgelopen vijf jaar. 58% van hen geeft dit aan in een peiling van V&VN. Tegelijkertijd stelt 51% dat ze door werkdruk en personeelstekorten de afgelopen jaren juist minder tijd heeft gekregen om eenzame cliënten te helpen. 81% beoordeelt de hiervoor beschikbare tijd als onvoldoende. Een verpleegkundige: “Je mag geen kopje koffie meer met je cliënt drinken. Tijd is op de minuut gepland, alleen voor noodzakelijke zorg is nog tijd.”

Verpleegkundigen en verzorgenden voelen zich verantwoordelijk voor hun cliënten en noemen het signaleren van eenzaamheid het belangrijkste wat zij kunnen doen. Ook het bespreekbaar maken van het met veel schaamte omgeven onderwerp, het organiseren en inschakelen van het sociale netwerk of het stimuleren van sociale contacten worden veel genoemd, net als het simpelweg bieden van een luisterend oor. Hoewel het signaleren en helpen doorbreken van eenzaamheid niet tot de kerntaken van de beroepsgroep behoort en ook niet door zorgverzekeraars wordt vergoed, ziet maar liefst 92% een belangrijke rol weggelegd voor zichzelf en de collega’s.

Meerderheid helpt in eigen vrije tijd

Vrijwel alle verpleegkundigen en verzorgenden (93%) ondernemen actie bij een eenzame cliënt. Een grote meerderheid van verpleegkundigen en verzorgenden (63%) blijft in zijn eigen vrije tijd bij de cliënt om een praatje te maken als ze zien dat hij of zij eenzaam is.

(Bron: V&VN)

Lees meer uitkomsten van de ledenpeiling van V&VN


VWS-actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ gelanceerd

20 maart 2018 – Met het programma Eén tegen eenzaamheid wil minister Hugo de Jonge (VWS) dat eenzaamheid onder ouderen eerder gesignaleerd en doorbroken wordt.  De minister zoekt samenwerking met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties, gemeenten en bedrijfsleven. 

Eén tegen eenzaamheid is een van de drie onderdelen van het Pact voor de Ouderenzorg.

De Jonge: “Met vereende krachten kunnen we eenzaamheid eerder signaleren en vervolgens doorbreken. De rol van gemeenten, zorgverleners en andere betrokkenen is daarbij cruciaal. Zij weten als geen ander hoe er een sluitend netwerk van zorg voor ouderen gebouwd kan worden. Als elke gemeente iedere 75-plusser jaarlijks bezoekt weten wij en zij veel beter wat iemand nodig heeft. En als vervolgens hulp en ondersteuning worden ingezet, kan en zal de eenzaamheid afnemen, daar ben ik van overtuigd.”

Lees hier de concrete actiepunten van het programma


Eenzaamheid verminderen belangrijk onderdeel ‘Pact voor de ouderenzorg’

8 december 2017 – Het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid, zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen en het verbeteren van de verpleeghuiszorg zijn de drie maatschappelijke opgaven die minister Hugo de Jonge (VWS) ziet om Nederland voor te bereiden op een samenleving met veel meer ouderen. 

Hij schrijft dat in zijn 7 december gepubliceerde Kamerbrief (download hem hier).

Een van onze belangrijkste prioriteiten deze kabinetsperiode is het verbeteren van de ouderenzorg, aldus de minister. Hij wil komen tot een breed gedragen ‘Pact voor de ouderenzorg’.

De Jonge gaat de komende tijd in gesprek met ouderen, zorgverleners, welzijnswerkers, gemeenten, verzekeraars en andere maatschappelijke partners om dit pact vorm te geven.


Voor wijkverpleegkundigen komt er een richtlijn ‘Kwaliteitsstandaard Eenzaamheid’

18 oktober 2016 – Het HAN Lectoraat Eerstelijnszorg gaat in opdracht van ZonMw en V&VN een richtlijn ontwikkelen voor wijkverpleegkundigen over de zorg aan (oudere) mensen met eenzaamheidsproblematiek.

Verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk hebben dringend behoefte aan ondersteuning in de zorg voor eenzame mensen. De nieuwe richtlijn gaat daarbij als handvat fungeren.

Wijkverpleegkundigen geven via hun beroepsvereniging V&VN aan dat zij dikwijls geconfronteerd worden met oudere, eenzame patiënten. Verpleegkundigen en verzorgenden weten lang niet altijd goed raad met hun vermoeden dat een patiënt eenzaam is en misschien extra zorg vraagt of hebben weinig zicht op de mogelijkheden van effectieve interventies. De ontwikkeling van een richtlijn komt tegemoet aan hun wens om ondersteuning bij deze problematiek.

Bron: HAN.nl


“Eenzaamheid is nu ook en zorgvraagstuk”

Amsterdam, 30 september 2016 – Met de aanpak van eenzaamheid gaat het in Nederland de goede kant op. Vergeleken met tien jaar geleden staat eenzaamheid als maatschappelijk thema nu echt op de kaart. Naast een welzijnsvraagstuk is het ook een zorgvraagstuk geworden.

Theo van Tilburg op expertmeeting eenzaamheid

Socioloog Theo van Tilburg blikt terug op tien jaar campagne tegen eenzaamheid.

“Sinds 2007 is er rond de aanpak van eenzaamheid behoorlijk wat veranderd”, hield prof. dr. Theo van Tilburg (VU Amsterdam) op de expertmeeting van Coalitie Erbij op 19 september jl. zijn gehoor van ruim dertig eenzaamheidsdeskundigen voor, waaronder bij Coalitie Erbij aangesloten organisaties en vertegenwoordigers van kennisinstituten, het ministerie van VWS, VNG en ZonMw. De socioloog blikte terug op 10 jaar actie tegen eenzaamheid in Nederland. “Er is nu brede aandacht voor eenzaamheid. Naast een welzijnsvraagstuk is het een zorgvraagstuk geworden, met ook een sterke toename van ideeën van mensen, organisaties en overheden over hoe je eenzaamheid kunt aanpakken.”

Meer zorggebruik door eenzaamheid

Waar onderzoekers destijds geen zicht op hadden, maar wat epidemiologisch onderzoek ondertussen onomstotelijk heeft aangetoond, is dat eenzame mensen een grotere kans hebben dan niet eenzame mensen om vroegtijdig te overlijden. Ook hebben ze meer kans op stress en op het krijgen van chronische ziekten. Wat dit precies betekent voor het zorggebruik van eenzamen, is een vraag die beleidsmakers graag met hard bewijs beantwoord willen zien. In het langlopende LASA-onderzoek van Van Tilburg wordt niet onderzocht of eenzaamheid leidt tot meer zorgconsumptie. Maar theoretisch is dat wel het geval, aldus Van Tilburg.

Een aanzet van bewijs gaf een recent onderzoek van accountancy- en adviesbureau Deloitte, tevens gastheer van de expertmeeting in haar kantoor op de Amsterdamse Zuidas. De Deloitte-onderzoekers leggen op basis van een analyse van data van de gezondheidsmonitor van het RIVM en van statistieken van het CBS op wijkniveau een verband tussen het aantal eenzame inwoners per wijk en de vraag naar huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. “Die hulp heeft ook een sociale component. Juist eenzame mensen hebben daar behoefte aan”, aldus Menno ter Wall, manager public sector van Deloitte. Conclusie: wanneer eenzaamheid wordt teruggebracht, dalen de daaraan gerelateerde zorgkosten op dit vlak. (Lees over het onderzoek hier)

Lees een uitgebreid verslag van de expertmeeting hier


“Samenwerking zorg en welzijn bij aanpak eenzaamheid kan beter”

Utrecht, 3 maart 2016 – Driekwart van de beroepskrachten en vrijwilligers in de sociale sector vindt dat zorg en welzijn beter kan samenwerken bij de aanpak van eenzaamheid dan nu gebeurt. Negentig procent vindt de samenwerking tussen sociale- en zorgprofessionals bij de aanpak onmisbaar.

Dat blijkt uit de laatste frontliniepeiling ‘De aanpak van eenzaamheid – Wat vindt u?’ van Movisie.

De primaire verantwoordelijkheid voor de oplossing ligt volgens de 272 respondenten bij de burger zelf, maar de samenleving en organisaties zijn wel medeverantwoordelijk. Want lang niet iedereen die eenzaam is of in een sociaal isolement verkeert, is zelfstandig in staat dit te veranderen.

Respondenten geven aan dat zij de noodzaak tot samenwerking duidelijk zien in hun werk. Om dit probleem goed aan te pakken is integrale, lokale samenwerking een voorwaarde.

Tweede belangrijke voorwaarde in de aanpak van eenzaamheid is een duidelijk en laagdrempelig meldpunt voor sociale problematiek, waar zowel professionals, vrijwilligers als burgers terechtkunnen. Over de vraag of de huidige ondersteuning laagdrempelig te vinden is, verschillen de meningen. 40 procent vindt van wel; bijna 30 procent zegt van niet. Bovendien betekent de aanwezigheid van laagdrempelige ondersteuning nog niet direct dat men ook hulp zoekt.

Download het onderzoeksrapport hier


Positieve effecten gevonden bij eenzaamheidsinterventies in het buitenland

Utrecht, 23 november 2015 – Coalitie Erbij heeft het rapport ‘Voorkomen of verminderen van eenzaamheid in de langdurige zorg’ uitgebracht. Het rapport laat dertien buitenlandse ‘interventies’ zien waarvan positieve effecten zijn aangetoond in kader van voorkomen of verminderen van eenzaamheid in de langdurige zorg.

Coalitie Erbij wil met het rapport zorgorganisaties in Nederland inspireren actief te werken aan het tegengaan van eenzaamheid bij hun cliënten en bewoners. De bevindingen zijn aanvullend aan de vele Nederlandse ervaringen die de campagne Zorg tegen eenzaamheid presenteert voor de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg.

Het rapport is opgesteld door onderzoeker Susan Hommerson en professor Theo van Tilburg van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Internetcursus, activeringsgroepen en dieren

In het rapport staan sterk uiteenlopende interventies omschreven. Een geheugentraining kan eenzaamheid helpen voorkomen, net zoals een lotgenotengroep voor chronisch zieke ouderen en een computer- en internetcursus eenzaamheid helpen verminderen. Gespreksgroepen, een GGZ-programma dat zich richt op mensen met een psychische stoornis, en activeringsprogramma’s om passiviteit te doorbreken, zijn andere succesvolle voorbeelden.

Ook zijn er projecten waar cliënten in aanraking komen met dieren, zoals honden, kippen en ook robotvarianten ervan zoals een robotzeehond.

Andere initiatieven richten zich op een betere omgang door cliënten met zorgverleners of het verbeteren van slecht aangeleerde cognitieve processen. Ook het inzetten van vrijwilligers als integraal onderdeel van zorgteams blijkt een positief effect te hebben op het verminderen van isolement en mogelijkheden om vriendschappen te ontwikkelen.

Toepassing in Nederland

De beschrijving in het rapport van lessen, inzichten en ervaringen met de interventies dient om zorgorganisaties te inspireren. Voor toepassing in de Nederlandse context, zo geven Hommerson en Van Tilburg aan, is verder onderzoek nodig.

Het rapport kunt u hier downloaden (pdf)


Professionals in de zorg aan de slag tegen eenzaamheid in de zorg

Staatssecretaris Van Rijn markeert de start van nieuwe campagne

Utrecht, 25 september 2015 –  Zorg tegen eenzaamheid is een nieuwe campagne om professionals alert te maken op en actie te ondernemen tegen eenzaamheid bij ggz-cliënten, ouderen en gehandicapten. Het is een initiatief van dertien organisaties in en betrokken bij de zorg. Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn ontvangt vandaag de eerste campagnematerialen als start van de campagne.

foto-zorg-tegen-eenzaamheid-staatssecretaris-van-rijn-vws-fb.jpg

Coalitie Erbij-directeur Arie Ouwerkerk overhandigt staatssecretaris Van Rijn (VWS) de eerste actiekaart Zorg tegen eenzaamheid.

Zorg tegen eenzaamheid

De campagne wil een bijdrage leveren aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg. De campagne bestaat uit de site www.zorgtegeneenzaamheid.nl voor professionals in de ggz, ouderen- en gehandicaptenzorg en het sociaal werk. De betrokken organisaties verspreiden de inhoud om zoveel mogelijk zorgprofessionals te bereiken. Ter ondersteuning is een actiekaart ontwikkeld die medewerkers in de zorg en het sociaal werk oproept om de site te bezoeken.

Versterking aandacht eenzaamheid

Staatssecretaris Van Rijn presenteerde op 16 juli 2014 het actieplan “Intensiveren en verankeren aanpak eenzaamheid” en legde daarmee de basis voor Zorg tegen eenzaamheid. Een quickscan toonde aan dat eenzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg een onderschat probleem is. 50 Procent van de ouderen, 55 procent van de gehandicapten en 77 procent van de mensen met psychische problemen voelt zich eenzaam. Gemeten over de gehele bevolking kampt 38 procent met dit probleem. Tegelijkertijd blijken er veel instrumenten en ervaringen te zijn om eenzaamheid tegen te gaan. Daarom brengt de campagne de mogelijkheden onder de aandacht om in de eigen beroepspraktijk meer aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij cliënten en bewoners te doen.

De startbijeenkomst

Vandaag ontvangt staatssecretaris Van Rijn de eerste campagnematerialen. Ook vindt een rondetafelgesprek plaats met VU-hoogleraar Theo van Tilburg, professionals uit de ggz, gehandicapten- en ouderenzorg, het sociaal werk en campagnepartners.

Dertien branche- beroeps- en kennispartners

De campagne is ontwikkeld en wordt gesteund door: ActiZ, de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking, Coalitie Erbij, GGZ Nederland, de Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden, de MOgroep (Het huidige Sociaal Werk Nederland), Movisie, de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, het Trimbos Instituut, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, Vilans en Kennisplein Zorgvoorbeter.

Terug naar boven
Bestel de gratis actiekaart voor jou en je collega's hier